Strona główna Zadanie 1.8
Konferencja naukowa nt. „Rolnictwo – Wspólna Polityka Rolna – Środowisko”

22.03.19 Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko jest jednym z najważniejszych działań Instytutu. W związku z realizacją działania 1.8 programu wieloletniego IUNG-PIB, wraz z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Inżynierów I Techników Rolnictwa, zorganizowano konferencję naukową, która odbyła się w budynku Stadionu Miejskiego w Białymstoku dnia 19 marca 2019 r.

Spotkanie zostało otwarte przez prof. dr hab. Stanisława Krasowicza oraz przez dyrektora PODR w Szepietowie mgr inż. Wojciecha Mojkowskiego. Na spotkaniu prezentowano działalność IUNG-PIB w ramach szeroko pojętej polityki rolnej, dotyczącej ochrony środowiska rolniczego oraz zasobów naturalnych. Prezentowane referaty dotyczyły:

  • „Problemy środowiskowe w działalności IUNG- PIB w Puławach”. Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz szeroko omówił wszystkie aktywności Instytutu związane ze środowiskiem rolniczym. Szczególną uwagę poświecono długiej tradycji badań rolniczych w Instytucie, projektom badawczym związanym z ochroną środowiska rolniczego oraz wykorzystaniem wyników badań.
  • „Charakterystyka rolnictwa w woj. podlaskim na tle kraju” została zaprezentowana mgr inż. Andrzeja Markowskiego. Na podstawie danych statystycznych oraz badań IUNG-PIB, omówiono wszystkie istotne aspekty rolnictwa w regionie województwa podlaskiego, w szczególności wyróżniające je na tle kraju. Rolnictwo w tym regionie charakteryzuje się wysoką mechanizacją, dużą obsadą zwierząt oraz niską przydatnością rolniczą gleb.
  • Referat pt. „Wdrażanie WPR w kontekście oddziaływania środowisko przyrodnicze” został przygotowany przez dr hab. Mariusza Matykę, prof. IUNG-PIB. Prezentacja dotyczyła charakterystyki rolnictwa na poziomie kraju, uwzględniając najważniejsze trendy i problemy. Szczegółowo omówiono założenia WPR w kontekście ich wpływu na środowisko oraz klimat.
  • Referat pt. „Gospodarowanie wodą i glebową materią organiczną w rolnictwie” został zaprezentowany przez prof. dr hab. Jan Kusia. Kompleksowo omówiono problemy gospodarowania wodą i glebą w rolnictwie oraz zaprezentowano praktyki zapewniające lepsze wykorzystanie i ochronę zasobów środowiska.
  • „Wpływ produkcji rolniczej na różnorodność biologiczną” został zaprezentowany przez dr Pawła Radzikowskiego. Omówiono najważniejsze funkcje różnorodności biologicznej w agroekosystemach, zidentyfikowano największe dla niej zagrożenia oraz przedstawiono instrumenty jej ochrony.

Na Stadionie Miejskim w Białymstoku referatów wysłuchało 140 osób. W konferencji wzięli udział miedzy innymi rolnicy, przedstawiciele PODR, PZDR, ARiMR, IOR-PIB, IUNG-PIB, WIORiN, ZDOO, Politechniki Białostockiej,  TVP 3 oraz lokalni przedsiębiorcy z wiązani z rolnictwem.