Strona główna

Najbliższe wydarzenia

Program wieloletni IUNG-PIB a biogospodarka – konferencja naukowa Email

23.01.19 W dniu 22 stycznia 2019 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Program wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie rozwoju biogospodarki”. Konferencja była zorganizowana w ramach programu wieloletniego „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”.

Program ten został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 223/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Jego wykonawcą jest IUNG-PIB w Puławach.

Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek, zwracając uwagę na rolę programu wieloletniego we wspieraniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz ograniczaniu niekorzystnego jej wpływu na środowisko przyrodnicze. Dyrektor zaakcentował również, że program wieloletni jest płaszczyzną partnerskiej współpracy z MRiRW. Pogląd ten podzielił Pan Paweł Ściański – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, dziękując zespołowi pracowników IUNG-PIB za współpracę i wspieranie ocen oraz decyzji Resortu.

Celem konferencji było podsumowanie III roku realizacji programu wieloletniego oraz wykazanie, że prowadzone prace stanowią wsparcie dla rozwoju biogospodarki w skali całego kraju i poszczególnych regionów. Problemy te znalazły odzwierciedlenie w 9 referatach /program konferencji/.

Wygłoszone referaty:

  • Ogólna charakterystyka realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2018  link...
  • Główne problemy ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb w Polsce   link...
  • Bioróżnorodność funkcjonalna gleb i możliwości jej kształtowania  link...
  • Aktualne problemy gospodarki nawozowej w Polsce  link...
  • Integrowana ochrona chmielu i tytoniu jako wsparcie decyzji producentów  link...
  • Ocena i prognozowanie skutków Wspólnej Polityki Rolnej  i jej wpływu na środowisko przyrodnicze w regionach  link...
  • Bilans emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w aspekcie mitygacji zmian klimatu  link...
  • Rola RZD IUNG-PIB w kreowaniu postępu technologicznego i innowacji w rolnictwie  link...

Prowadzący konferencję zastępcy Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Teresa Doroszewska i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz na bieżąco komentowali poszczególne referaty merytoryczne. Zwracali uwagę na związek przedstawianych problemów z istotą i specyfiką koncepcji obszarów strategicznych biogospodarki. Wskazywali także na wzajemne relacje pomiędzy badaniami IUNG-PIB i programem wieloletnim, nakierowanym na analizy, oceny i ekspertyzy oraz na popularyzację wiedzy wśród szerokiego grona zainteresowanych.

W konferencji uczestniczyło 141 osób. Obok przedstawicieli MRiRW, KSCHR, OSCHR, CDR, Lubelskiej Izby Rolniczej, uczestnikami byli dyrektorzy i pracownicy ODR z różnych regionów kraju, pracownicy bratnich instytutów i uczelni, przedstawiciele szkół rolniczych oraz duża grupa pracowników i doktorantów IUNG-PIB.

Podsumowując konferencję, Z-ca Dyrektora prof. dr hab. Stanisław Krasowicz podkreślił, że program wieloletni jest płaszczyzną szerokiej, wielopłaszczyznowej współpracy, a realizowane w jego ramach prace są nakierowane na wspieranie strategicznych obszarów i priorytetów biogospodarki. Podczas dyskusji wskazywano na celowość organizowania tego typu spotkań i szerokiej popularyzacji wyników realizacji programu wieloletniego.