Strona główna Zadanie 1.4
Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski” Drukuj Email

22.10.18 W dniach 18-19 października 2018 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.4 Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

Zadanie 1.4. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania (kierownik dr hab. Anna Gałązka)

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć  w badaniach z zakresu bioróżnorodności funkcjonalnej środowiska glebowego. Badania dotyczące różnorodności biologicznej stanowią od lat bardzo ważny aspekt w nauce. Koncentrują się najczęściej na trzech aspektach: różnorodności gatunkowej, genetycznej i funkcjonalnej, a w ich analizie bardzo ważna jest ocena  środowiska jako całości, a nie tylko poszczególnych jej komponentów. Podczas konferencji poruszono najistotniejsze problemy i wyzwania dla nauki związane z ochroną bioróżnorodności funkcjonalnej środowiska.
Podczas konferencji zaprezentowano oraz  przedyskutowano wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii.

Konferencję oficjalnie otworzył Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNG-PIB). W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie badań bioróżnorodności środowiska i ich miejsca w nauce.
Referaty zostały wygłoszone w czterech sesjach tematycznych:

  • Ocena i kształtowanie bioróżnorodności gleb;
  • Ocena gleb użytkowanych rolniczo oraz funkcjonowanie ekosystemów glebowych;
  • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na bioróżnorodność funkcjonalną gleb;
  • Mikroorganizmy w ochronie środowiska – badania i aspekty praktyczne;

Łącznie podczas konferencji przedstawiono 14 referatów oraz zaprezentowano 69 posterów (w tym 18 posterów zaprezentowano w formie krótkich prezentacji multimedialnych w dwóch oddzielnych sesjach naukowych).

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób z różnych ośrodków naukowych Polski. Jednostki naukowe i ośrodki doradztwa rolniczego, których przedstawiciele uczestniczyli w konferencji to:
•    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
•    Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
•    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej UMCS w Lublinie,
•    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
•    Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie,
•    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
•    Uniwersytet Łódzki w Łodzi,
•    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
•    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
•    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
•    Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
•    Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
•    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
•    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
•    Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Kielcach,
•    Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego; MODR Oddział Radom;
•    Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
•    Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W programie konferencji uwzględniono także panel dotyczący 100 - lecia działalności Zakładu Mikrobiologii IUNG w Puławach. W ramach tego panelu zostały podsumowane najważniejsze wydarzenia z działalności Zakładu oraz główne nurty badawcze również dotyczące oceny bioróżnorodności środowiska glebowego. W tym panelu zaprezentowano dwa referaty: dr hab. Anna Gałązka „Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz główne nurty badawcze dotyczące oceny bioróżnorodności środowiska glebowego”, prof. dr hab. Stefan Martyniuk „Profesorowie i pracownicy Zakładu Mikrobiologii”. W konferencji uczestniczyli także byli pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej.

W ramach konferencji wydano także dwie pozycje publikacyjne:

  • Konferencja naukowa „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”, Materiały konferencyjne, Puławy, 18-19 października 2018 r. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7562-293-5, strony 101.
  • Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz wybrane zagadnienia badań mikrobiologicznych w Polsce. ISBN 978-83-7562-292-8, strony 106.

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów. Konferencję podsumował Pan prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB) zapraszając jednocześnie wszystkich gości do Puław za rok.

Więcej zdjęć...