Strona główna Zadanie 1.3
Konferencja naukowa nt. „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 6 września 2018 r. Drukuj Email

14.09.18 Ochrona zasobów węgla organicznego w glebach jest jednym z najbardziej istotnych zagadnień w skali świata. Działania w tym zakresie mają przyczynić się do rozwiązania znacznej części problemów środowiskowych dotyczących produkcji żywności, retencji wody w glebach, zapobiegania degradacji gleb, dostosowywania się i łagodzenia zmian klimatu oraz zachowania różnorodności biologicznej.

Wpisując się w działania na rzecz ochrony zasobów węgla organicznego w glebach, w dniu 6 września 2018 r., w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa nt. „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”.

Konferencja była piątym spotkaniem przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz naukowców w ramach Krajowej Platformy Glebowej. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Uczestnicy wysłuchali 11 referatów oraz zapoznali się z treścią 36 posterów.

Pierwsza sesja referatowa konferencji dotyczyła zagadnień ogólnych. W trakcie tej sesji zostały omówione problemy dotyczące wpływu klimatu na zasoby węgla organicznego w glebach oraz przedstawione definicje próchnicy/humusu w ujęciu historycznym i z uwzględnieniem aktualnej wiedzy w tym zakresie. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z inicjatywami Unii Europejskiej i instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie ochrony gleb bogatych w węgiel organiczny oraz wynikami geochemicznych badań kartograficznych zawartości węgla organicznego w glebach Europy.

Druga część konferencji dotyczyła bardziej szczegółowych zagadnień, obejmujących problematykę związaną z projektem „Leśne gospodarstwa węglowe”, metodami oznaczania materii organicznej i indeksami charakteryzującymi jej stabilność w glebach. Z dużym zainteresowaniem spotkały się prezentacje dotyczące podatności na zakwaszanie niektórych gleb organicznych i problemów ochrony gleb organicznych w miastach. Podsumowaniem sesji referatowych było przedstawienie opinii rolników na temat metod ochrony gleb stosowanych w Polsce. Obradom konferencji towarzyszyły dwie sesje posterowe oraz panele dyskusyjne.

Konferencja naukowa nt. „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny” była zorganizowana przez pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG- PIB we współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym oraz pracownikami Zakładu Gleboznawstwa SGGW i odbyła się pod naukowym patronatem Komisji Oceny Gleb i ich Użytkowania PTG.

Konferencja była finansowana ze środków zadania 1.3 „Monitorowanie różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR” w programie wieloletnim (2016-2020) IUNG-PIB.

Autor zdjęć: dr Łukasz Uzarowicz
Opracowanie: dr inż. Bożena Smreczak