Strona główna

Najbliższe wydarzenia

Warsztaty naukowe pt. „Postęp technologiczny w uprawie roślin strączkowych” Email

30.05.18 W dniu 24 maja 2018 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyły się warsztaty naukowe  nt. „Postęp technologiczny w uprawie roślin strączkowych” zorganizowane w ramach zadania 2.3 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego oraz rolnicy.

Otwarcia warsztatów  dokonali: zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz oraz zastępca Dyrektora PODR w Boguchwale mgr inż. Janina Kamińska.

Program obejmował część teoretyczną prezentowaną na sali wykładowej i część praktyczną, w której dokonano prezentacji doświadczeń związanych tematycznie z problematyką warsztatów. Działalność  IUNG-PIB w Puławach, zwłaszcza w aspekcie prowadzonej współpracy z doradztwem rolniczym, przedstawił Koordynator programu wieloletniego IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, natomiast Dyrektor  PODR w Boguchwale mgr Janina Kamińska omówiła działalność Ośrodka na rzecz rolnictwa w rejonie Podkarpacia. W tej części warsztatów dużo uwagi poświęcono głównym obszarom badań prowadzonych w IUNG-PIB Puławy, w szczególności realizacji programu wieloletniego „Wspieranie działań w zakresie ochrony i  racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych”, wzajemnym relacjom IUNG-PIB z doradztwem rolniczym, formom i kierunkom transferu wyników badań do praktyki rolniczej oraz nowym wyzwaniom dla nauki i doradztwa rolniczego. Przedstawiono szeroki zakres i różnorodność form oddziaływania PODR w Boguchwale na rozwój rolnictwa w tym rejonie Polski.  Wykazano duży potencjał Ośrodka w zakresie prowadzenia działalności doradczej, informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

Następnie przedstawiono problematykę dotyczącą postępu technologicznego w uprawie łubinów i soi. Prezentowane zagadnienia wynikały z obecnej roli tych roślin w rolnictwie polskim. Łubiny zajmują największą powierzchnię spośród wszystkich gatunków roślin strączkowych uprawianych w naszym kraju. Natomiast soja jest gatunkiem, który wyróżnia się obecnie dużym zainteresowaniem nauki oraz rolników w aspekcie uprawy i wykorzystania. Referaty w tej części warsztatów wygłosili:
-   prof. dr hab. Janusz Podleśny – Postęp technologiczny w produkcji nasion łubinów.
-   prof. dr hab. Jerzy Księżak – Możliwości uprawy soi w Polsce.

Część polową poprowadził dr Michał Noworól, który zaprezentował doświadczenia prowadzone w PODR w Boguchwale, zwłaszcza  z roślinami strączkowymi.
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział i duże zainteresowanie problematyką warsztatów oraz osobom zaangażowanym w organizację tego spotkania.

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. Janusz Podleśny