Strona główna Zadanie 2.1
Konferencja Naukowa pt. „Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa. Konkurencyjność rolnictwa Lubelszczyzny" Email

28.05.18 W dniu 25.05.2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa. Konkurencyjność rolnictwa Lubelszczyzny”. Konferencja została zorganizowana we współpracy IUNG-PIB i UP w Lublinie w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020. W konferencji uczestniczyły 74 osoby, w tym 68 spoza IUNG-PIB, tj. przedstawiciele UP w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego, Lubelskiej Izby Rolniczej, LODR Końskowola, UG Mełgiew, PWSZ w Chełmie, KOWR Lublin oraz mediów. Liczną grupę uczestników stanowili studenci UP w Lublinie.

Otwarcia Konferencji dokonali: Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie - prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk i Z-ca Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Teresa Doroszewska. Podczas Konferencji wygłoszono 6 referatów, których autorami byli pracownicy Zakładów: Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB i Katedr: Ekonomii i Agrobiznesu oraz Zarządzania i Marketingu UP w Lublinie.
W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:

  • roli Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie oraz działań IUNG-PIB w badaniach dotyczących innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa na rzecz wspierania rolnictwa i agrobiznesu na poziomie regionalnym, w tym szczególnie na Lubelszczyźnie;
  • wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie;
  • konkurencyjności rolnictwa Polski Wschodniej;
  • innowacji w produkcji chmielu i tytoniu;
  • koncepcji nowych produktów spożywczych w opiniach nabywców finalnych.

Uczestnicy Konferencji otrzymali w formie wydruku (konspektu prezentacji) materiały konferencyjne.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i zacieśnienia współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu i UP w Lublinie. Stworzyła też możliwość zapoznania uczestników spotkania z problematyką badawczą tych Instytucji w odniesieniu do zagadnień związanych z problematyką regionalnego zróżnicowania produkcji rolniczej w Polsce.

W podsumowaniu konferencji dokonanym przez prof. dr hab. Stanisława Krasowicza podkreślono, że procesy kształtowania innowacyjności i konkurencyjności rolnictwa wymagają wsparcia nauki i doradztwa w dostrzeganiu zróżnicowanego wpływu różnych grup uwarunkowań. Istnieje bowiem wyraźna dysproporcja pomiędzy konkurencyjnością potencjalną a rzeczywistą. Znaczne regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa powinno być coraz mocniej uwzględniane w prowadzonych i przewidywanych działaniach PROW w ramach WPR.

Opracował: dr hab. Jerzy Kopiński (kier. zad. 2.1 PW IUNG-PIB)