Strona główna Zadanie 2.1
Warsztaty Naukowe „Nawożenie a jakość gleby” Drukuj Email

18.05.18 W dniu 16 maja 2018 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbyły się warsztaty naukowe  nt. „Nawożenie a jakość gleby” zorganizowane w ramach zadań 2.1 i 2.2 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, rolnicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Otwarcia warsztatów  dokonali - zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz oraz Dyrektor ŁODR w Bratoszewicach Pan Marek Sarwa, który  podkreślił  znaczenie współpracy z IUNG-PIB w zakresie wdrażania wyników badań naukowych do  praktyki rolniczej.

Tematyka warsztatów dotyczyła wybranych zagadnień związanych z odziaływaniem gospodarki nawozowej na środowisko glebowe. Referaty wygłosili: dr Piotr Ochal, dr Agnieszka Rutkowska, dr hab. Jerzy Kopiński, dr Dorota Pikuła, dr hab. Anna Podleśna, prof. nadzw., prof. dr hab. Alicja Pecio, oraz dr Ryszard Winiarski.

Podczas spotkania wygłoszono siedem referatów dotyczących:
- aktualnego stanu zakwaszenia gleb w Polsce,
- zróżnicowania gospodarki azotowej w polskim rolnictwie,
- środowiskowych skutków niezrównoważonego nawożenia azotem i potasem,
- znaczenia nawożenia organicznego i mineralnego dla zawartości substancji organicznej w glebie oraz jej jakości,
- wpływu nawozów siarkowych na żyzność gleb uprawnych,
- nawożenia mineralnego w rolnictwie precyzyjnym,
- internetowego systemu informacji o nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin IUNG-PIB.

Podczas warsztatów omówiono produkcyjne i środowiskowe skutki zakwaszenia gleb w Polsce oraz dokonano przeglądu dostępnych na rynku środków wapnujących do regulacji jej odczynu.  Zwrócono uwagę na problem  nieracjonalnej gospodarki nawozowej w Polsce, w szczególności zbyt małego zużycia wapna nawozowego w stosunku do dużych potrzeby wapnowania gleb oraz niekorzystnej relacji pomiędzy głównymi makroskładnikami nawozowymi (N:P:K) na korzyść azotu. Zaprezentowano wyniki wieloletnich badań nad interakcją azotu i potasu w uprawie roślin oraz wskazano negatywne skutki niezbilansowanego nawożenia tymi składnikami. Przedstawiono  wpływ wybranych nawozów siarkowych  na aktywność mikrobiologiczną gleb  oraz zmiany jej odczynu. Omówiono  rolę związków humusowych w kształtowaniu właściwości gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie w warunkach zmian w technologii produkcji roślinnej, uprawy roślin w monokulturach zbożowych oraz spadku produkcji nawozów naturalnych.

Podczas spotkania przybliżono koncepcję precyzyjnego nawożenia roślin, polegającą na różnicowaniu dawek nawozów stosownie do zmienności warunków glebowych w obrębie pola w celu ograniczenia ich zużycia oraz zmniejszenia presji na środowisko przyrodnicze.

Uczestnicy mogli zapoznać się również z możliwościami uzyskania informacji na temat wprowadzonych do obrotu w Polsce nawozów, środków poprawiających właściwości gleby oraz stymulatorów wzrostu za pomocą internetowej bazy danych, prowadzonej przez IUNG – PIB w ramach realizacji zadania 2.2 Programu Wieloletniego.

Po wygłoszeniu referatów dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi zwiększenia efektywności składników pokarmowych w gospodarstwie oraz zarządzania zasobami glebowej substancji organicznej. Szczególnie ożywiona dyskusja dotyczyła skuteczności dostępnych na rynku preparatów zawierających substancje humusowe w poprawie żyzności gleby.