Strona główna Zadanie 2.1
Konferencja „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”.

26.10.17 W dniu 25.10.2017 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”. Konferencja została zorganizowana we współpracy IUNG-PIB z OODR w Łosiowie w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020.

W Konferencji uczestniczyło 101 osób, w tym 89 spoza IUNG-PIB, tj. przedstawiciele OODR w Łosiowie, MRiRW, RSP, GRS, uczniowie ZSCKR Bogdanowice oraz rolnicy indywidualni z obszaru województwa opolskiego.

Otwarcia Konferencji dokonali: Z-ca Dyrektora OODR w Łosiowie Pani Teresa Barańska i Z-ca Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Podczas Konferencji wygłoszono 4 referaty, których autorami byli pracownicy IUNG-PIB.

W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:

  • aspektów regionalnych w działalności badawczej IUNG-PIB i prowadzonych analiz zachodzących zmian w polskim rolnictwie w kontekście oddziaływań środowiskowych;
  • znaczenia i ochrony bioróżnorodności na obszarach rolniczych oraz instrumentów wsparcia działań sprzyjających poprawie i utrzymaniu bioróżnorodności;
  • konserwującej uprawy roli jako narzędzia w ochronie gleby, wody i klimatu;
  • wpływu warunków pogodowych na plonowanie upraw w Polsce oraz prognozy zmian klimatycznych.

Materiały z Konferencji zostały opublikowane w formie wydruku (konspektu) prezentacji i przekazane uczestnikom spotkania.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu a uczestnikami spotkania (doradców i praktyki rolniczej). Stworzyła też możliwość zapoznania uczestników spotkania z problematyką badawczą w odniesieniu do zagadnień związanych z regionalnym zróżnicowaniem produkcji rolniczej w Polsce w warunkach kreowanych głównie przez Wspólną Politykę Rolną (WPR). W ożywionej dyskusji podczas Konferencji koncentrowano się głownie na problemach specyficznych dla Opolszczyzny, dotyczących m.in. przeciwdziałaniom skutkom nadmiernej intensyfikacji i specjalizacji (w produkcji roślinnej).

Oprac: dr hab. Jerzy Kopiński (kier. zad. 2.1 PW IUNG-PIB)