Strona główna Zadanie 1.5
Konferencja naukowa w IUNG-PIB. (Zadanie 1.5) Drukuj Email

26.06.17 W dniu 20 czerwca 2017 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa nt. „Zróżnicowanie warunków przyrodniczych produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.5. Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

Zadanie 1.5  „Ocena możliwości i kierunków wykorzystania środowiska z uwzględnieniem koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, specyfiki obszarów problemowych (OPR) oraz kierunków rozwoju infrastruktury” dotyczy problemów o dużym znaczeniu społeczno-gospodarczym i jest płaszczyzną wielokierunkowej współpracy.

Współorganizatorzy Konferencji to Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich (TROW) oraz Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG), Oddział w Puławach.

Celem konferencji było  prezentacja zróżnicowania warunków przyrodniczych w Polsce dla potrzeb produkcji rolniczej z uwzględnieniem aspektów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy te były analizowane zarówno w ujęciu dynamicznym(lata) jak i przestrzennym.

Konferencję oficjalnie otworzył prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Z-ca Dyrektora IUNG-PIB) oraz kierownik zadania 1.5 w PW IUNG-PIB dr Jan Jadczyszyn. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Stanisław Krasowicz podkreślił znaczenie badań środowiskowych IUNG-PIB w kontekście rozwoju rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wskazał również na znaczenie współpracy z władzami samorządowymi różnych szczebli zarzadzania.

Podczas konferencji zaprezentowano i przedyskutowano wyniki badań związane z oceną warunków środowiskowych i organizacyjno-przestrzennych dla potrzeb produkcji rolniczej i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa z uwzględnieniem ich wrażliwości na procesy degradacji i potrzeb ochrony siedliska glebowego oraz zasobów wodnych. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano referatu na temat terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa oraz rozwoju działalności alternatywnej.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
1. Jakość i zróżnicowanie siedliska glebowego w Polsce
2. Możliwości zaopatrzenia w wodę rolnictwa z zasobów wód podziemnych
3. Warunki agroklimatyczne w Polsce
4. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a wykorzystanie zasobów naturalnych
5. Tereny zabudowane i wskazane do zabudowy w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów  wiejskich
6. Rolnictwo a ochrona zasobów przyrodniczych – wzajemne oddziaływanie na obszarach prawnie chronionych obszarach
7. Zróżnicowanie struktury agrarnej w Polsce

Autorami referatów byli naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób z różnych ośrodków naukowych Polski, przedstawicieli administracji samorządowej oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego.