Strona główna Zadanie 1.4
Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność środowiska- znaczenie, problemy, wyzwania” Email

06.06.17 W dniach 30-31 maja 2017 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność środowiska- znaczenie, problemy, wyzwania”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.4 oraz 1.2 Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

Zadanie 1.4. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania (kierownik dr A. Gałązka)

Zadanie 1.2. Ocena gleb użytkowanych rolniczo z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów glebowych oraz wskazanie działań zapobiegających procesom degradacyjnym (kierownik dr J. Niedźwiecki)

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć  w badaniach z zakresu bioróżnorodności środowiska. Badania dotyczące różnorodności biologicznej stanowią od lat bardzo ważny aspekt w nauce. Koncentrują się najczęściej na trzech aspektach: różnorodności gatunkowej, genetycznej i funkcjonalnej, a w ich analizie bardzo ważna jest ocena  środowiska jako całości, a nie tylko poszczególnych jej komponentów. Podczas konferencji poruszono najistotniejsze problemy i wyzwania dla nauki związane z ochroną bioróżnorodności środowiska.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz  przedyskutowanie wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii.

Konferencję oficjalnie otworzył Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNG-PIB). W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie badań bioróżnorodności środowiska i ich miejsca w nauce. Referat wprowadzający na temat znaczenia badań naukowych IUNG-PIB i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w produkcji rolniczej wygłosił Pan prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB).

Podczas konferencji zostały zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki badań związane z ochroną bioróżnorodności środowiska prowadzone w różnych ośrodkach naukowych. Łącznie podczas konferencji przedstawiono 23 referaty oraz zaprezentowano 112 posterów.

Referaty zostały wygłoszone w pięciu sesjach tematycznych:
I.    Ocena i kształtowanie bioróżnorodności gleb
II.    Biomonitoring środowiska, biotesty w analizie stanu gleb, wód i powietrza, Ocena gleb użytkowanych rolniczo oraz funkcjonowanie ekosystemów glebowych
III.    Działania zapobiegające procesom degradacyjnym gleb
IV.    Aktualne spojrzenie na czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na środowisko i wzrost roślin
V.    Mikroorganizmy  w ochronie środowiska – badania i aspekty praktyczne

W konferencji wzięło udział ponad 170 osób z różnych ośrodków naukowych Polski. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.