Strona główna Zadanie 2.1
Konferencja "Wpływ WPR na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej" Drukuj Email

15.05.17 W dniu 12.05.2017 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”. Konferencja została zorganizowana we współpracy IUNG-PIB i PSW im. JPII w Białej Podlaskiej w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB .

W Konferencji uczestniczyło 130 osób, w tym 125 spoza IUNG-PIB, tj. przedstawiciele PSW w Białej Podlaskiej, UPH Siedlce, UR Kraków, SGGW Warszawa, UP Lublin, OSChR Lublin, PSWZ w Chełmie, AH Pułtusk, Politechniki Białostockiej, ARiMR O/Biała Podlaska, Samorządu i Urzędu Miasta Biała Podlaska. Liczną grupę uczestników stanowili studenci PSW w Białej Podlaskiej.

Otwarcia Konferencji dokonali: Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz i Z-ca Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Podczas Konferencji wygłoszono 15 referatów, których autorami byli pracownicy IUNG-PIB, PSW im. Papieża JPII oraz osoby spoza tych Instytucji które zgłosiły akces ich prezentacji.

W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:
- aspektów regionalnych w działalności badawczej IUNG-PIB i prowadzonych analiz zachodzących zmian w kontekście oddziaływania rolnictwa na środowisko;
- znaczenia i ochrony biorożnorodności na obszarach cennych przyrodniczo na Lubelszczyźnie;
- specyfiki rolnictwa i obszarów wiejskich Podlasia jako subregionu Lubelszczyzny;
- znaczenia działalności, a także pespektyw badań rolniczych w PSW w Białej Podlaskiej z uwzględnieniem Eko-Agro-Tech;
- oceny wpływu instrumentów WPR, a szczególnie wybranych działań PROW oraz analizy kierunków rozwoju rodzinnych gospodarstw specjalistycznych i wydajność pracy w rolnictwie;
- oceny zróżnicowania dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce;
- wpływu programów rolnośrodowiskowych na efekty zewnętrzne produkcji rolniczej;
- znaczenia innowacji i efektywności energetycznej w aspekcie polityki rolnej.

Materiały z Konferencji zostały opublikowane w formie wydruku (konspektu) prezentacji i przekazane uczestnikom spotkania.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i zacieśnienia współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu i PSW im. JPII w Białej Podlaskiej. Stworzyła też możliwość zapoznania uczestników spotkania z problematyką badawczą tych Instytucji w odniesieniu do zagadnień związanych z regionalnym zróżnicowaniem produkcji rolniczej w Polsce. W podsumowaniu Konferencji podkreślono, że znaczne regionalne zróżnicowanie istniejące w polskim rolnictwie powinno być coraz mocniej uwzględniane w prowadzonych i przewidywanych działaniach PROW w ramach WPR.