Strona główna Zadanie 2.2
Warsztaty Naukowe „Innowacje w nawożeniu” Drukuj Email

10.04.17 W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  Oddział w Radomiu odbyły się warsztaty naukowe  nt. „Innowacje w nawożeniu” zorganizowane w ramach zadania 2.2 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020.  Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, przedsiębiorcy rolni, rolnicy oraz przedstawiciele firm nawozowych. IUNG-PIB reprezentowali pracownicy Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia: dr Agnieszka Rutkowska, prof. dr hab. Alicja Pecio, dr Dorota Pikuła oraz dr Kazimierz Kęsik.

Otwarcia warsztatów  dokonał  Dyrektor CDR w Radomiu dr inż. Henryk Skórnicki, który  podkreślił  znaczenie dotychczasowej współpracy z IUNG-PIB w zakresie wdrażania wyników badań naukowych do  praktyki rolniczej.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z nowościami produktowymi i procesowymi w obszarze gospodarki nawozowej, wdrożonymi w ostatnim czasie lub mogącymi znaleźć zastosowanie w praktyce w niedalekiej przyszłości. Podczas spotkania wygłoszono pięć referatów dotyczących:
- problematyki  gospodarki nawozowej w działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i  Gleboznawstwa – PIB,   link...
- roli substancji humusowych oraz innowacyjnych produktów zwiększających ich zawartość w glebie,  link....
- biostymulatorów stosowanych w nowoczesnej uprawie roślin,   link...
- zastosowania metody Mehlich 3 w systemie doradztwa nawozowego,   link...
- nawożenia mineralnego w rolnictwie precyzyjnym.    link...

Podczas warsztatów dyskutowano o sposobach utrzymania dodatniego salda zawartości materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo oraz konieczności opracowania syntetycznych wskaźników jakości gleby uwzględniających m.in. zawartość substancji organicznej, jakość próchnicy oraz parametry mikrobiologiczne gleby.  Podkreślono rolę związków humusowych w kształtowaniu właściwości gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie w warunkach zmian w technologii produkcji roślinnej, uprawy roślin w monokulturach zbożowych oraz spadku produkcji nawozów naturalnych. Dokonano przeglądu dostępnych na rynku, alternatywnych do obornika produktów na bazie substancji humusowych oraz przedstawiono wyniki badań IUNG-PIB nad ich skutecznością w zwiększaniu zawartości substancji organicznej w glebie.