Strona główna Zadanie 2.5
Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce – konferencja w IUNG-PIB Drukuj Email

06.04.17 W dniu 05.04.2017 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce”. Została ona zorganizowana przez Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin i sfinansowana w ramach zadania 2.5 programu wieloletniego IUNG-PIB.
Konferencję otworzył z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz zwracając uwagę na wieloletnią tradycję badań nad tytoniem w Instytucie.

W konferencji uczestniczyło 65 osób, reprezentujących przedsiębiorstwa produkcyjne, zrzeszenia plantatorów, grupy producenckie i rolników indywidualnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach konferencji wygłoszono 5 referatów.

Tematyka konferencji obejmowała problematykę zastosowania integrowanej ochrony tytoniu w ograniczaniu strat w produkcji surowca i utrzymaniu dobrego stanu środowiska. Poruszono również temat zwalczania infekcji tytoniu przez wirusa mozaiki tytoniowej (TMV) i  możliwości zapobiegania jego występowaniu. Ważnym zagadnieniem konferencji była też prezentacja postępu prac hodowlanych w zakresie uzyskania linii hodowlanych i odmian odpornych na wirusa brązowej plamistości pomidora (TSWV) i odmian o obniżonej zawartości niepożądanych alkaloidów. Podczas konferencji przybliżono również możliwości wykorzystania kolekcji odmian uprawnych i dzikich gatunków Nicotiana, będącej jedną z największych tego typu kolekcji na świecie, w procesie uzyskiwania nowych linii hodowlanych i odmian tytoniu. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku tytoniu w Polsce i na świecie.

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja, która koncentrowała się na problemach najbardziej istotnych dla plantatorów. Szczególnie podkreślano potrzebę opracowania strategii na rzecz poprawy sytuacji w sektorze uprawy tytoniu w Polsce. Uczestnicy konferencji byli też zgodni, pozytywnie oceniając współpracę praktyki z Zakładem Hodowli i Biotechnologii Roślin, życząc wielu sukcesów w badaniach na tytoniem.