Strona główna Zadanie 1.3
Warsztaty naukowe nt. „Wskaźniki oceny jakości gleb” Drukuj Email

12.10.16 W dniu 29 września 2016 r. w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się warsztaty naukowe nt. „Wskaźniki oceny jakości gleb” zorganizowane wspólnie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze oraz SGGW.

Warsztaty były trzecim spotkaniem w ramach Krajowej Platformy Glebowej, która skupia osoby zainteresowane problemami ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb w naszym kraju. Patronat naukowy nad warsztatami objęła Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania PTG.

W spotkaniu wzięło udział 148 osób , w tym przedstawiciele administracji państwowej, pracownicy uczelni i instytutów naukowych, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele zarządu i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów. Ocena jakości gleb i ich wartości użytkowej dla rolnictwa jest związana m.in. z klasyfikacją bonitacyjną, dlatego już na początku konferencji podkreślano fakt, że w tym roku mija 60 lat od wydania przez Prezydium Rządu uchwały  Nr 224/56 z dnia 4 czerwca 1956 r. na podstawie, której resort rolnictwa przeprowadził w naszym kraju jednolitą, gleboznawczą klasyfikację gruntów.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wysłuchania 14 komunikatów i zapoznania się z tematyką 42 posterów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady z zakresu oceny fizycznej, chemicznej i biologicznej jakości gleb ornych, łąkowych i leśnych, ale też ukształtowanych na odpadach pogórniczych. Ważną problematykę stanowiły zagadnienia dotyczące zmian użytkowania ziemi, w tym przekształceń użytków zielonych na grunty orne i leśne. Ożywioną dyskusję wywołała tematyka bilansu węgla w glebach, przemian materii organicznej oraz metod stosowanych do oceny tych zmian. Warsztaty były również okazją do zaprezentowania prac realizowanych w IUNG-PIB w ramach Programu Wieloletniego (2016-2020), w tym zadań dotyczących monitorowania różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny Wspólnej Polityki Rolnej.

Tematyka referatów i posterów była bardzo ciekawa, a wielowątkowa i ożywiona dyskusja wskazywała, że jakość gleb, chociaż jak podkreślano, to problem nie nowy, ale stale ważny i aktualny oraz wymagający odpowiedzi na coraz nowe pytania.