Strona główna Zadanie 2.2
Gospodarka nawozowa płaszczyzną współpracy Drukuj Email

10.06.16 W dniu 7 czerwca 2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  Oddział w Radomiu odbyły się warsztaty naukowe  nt. „Problemy racjonalnej gospodarki nawozowej” zorganizowane w ramach zadań 2.2 i 2.7 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020.  Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy.

IUNG-PIB reprezentowali – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, zastępca dyrektora do spraw naukowych w zakresie badań środowiskowych, dr Agnieszka Rutkowska, dr Dorota Pikuła oraz dr Krzysztof Jończyk. Do wygłoszenia referatów zaproszone zostały również - prof. dr hab. Lidia Sas–Paszt z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. nadzw. z Instytutu Ochrony Roślin–PIB w Poznaniu.

Otwarcia warsztatów  dokonał  Dyrektor CDR w Radomiu dr inż. Henryk Skórnicki, który  podkreślił  znaczenie dotychczasowej współpracy z IUNG-PIB w zakresie wdrażania wyników badań naukowych do  praktyki rolniczej.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z  zarządzaniem składnikami pokarmowymi i materią organiczną w rolnictwie, z uwzględnieniem specyfiki gospodarowania w ekologicznym systemie produkcji. Omówiono również aspekty prawne stosowania produktów zwiększających żyzność gleby i środków ochrony roślin w gospodarstwach ekologicznych.

Podczas spotkania wygłoszono sześć referatów dotyczących:
- problematyki  gospodarki nawozowej w działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa– PIB   link...
- aktualnych trendów w gospodarowaniu glebową materia organiczną w rolnictwie   link...
- kształtowania zasobów azotu w warunkach produkcji ekologicznej   link...
- roli pozytywnych mikroorganizmów w uprawie  roślin ogrodniczych   link...
- nawożenia w rolnictwie ekologicznym    link...
- środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym.  link...

Podczas warsztatów dyskutowano m.in. na temat sposobów zwiększania zasobów materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo w różnych systemach produkcji oraz na konieczność modyfikacji współczynników reprodukcji i degradacji materii organicznej, wynikającej ze zmian w technologii produkcji roślinnej. Ważnym elementem dyskusji  było zarządzanie zasobami azotu w produkcji ekologicznej. Poruszono również problem skuteczności dostępnych na rynku preparatów mikrobiologicznych w zwiększaniu efektywności nawożenia i ochronie roślin uprawnych.