Strona główna Zadanie 2.4
Konferencja IUNG-PIB w RZD Borusowa, woj. małopolskie Drukuj Email

16.05.16 W dniu 12.05.2016 roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym (RZD) w Borusowej (woj. małopolskie) odbyła się konferencja pn. „Zróżnicowanie możliwości rozwoju rolnictwa w Polsce według regionów i grup gospodarstw”. Konferencja została zorganizowana przy współpracy IUNG-PIB, Urzędu Gminy Gręboszów i RZD Borusowa w ramach zadania 2.1, przy współfinansowaniu zadania 2.4 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020.

W Konferencji uczestniczyły 42 osoby, w tym 24 spoza IUNG-PIB tj. przedstawiciele Samorządu i Urzędu Gminy Gręboszów na czele z Panią Wójt – mgr Krystyną Świętek, przedstawiciele szkół i innych instytucji z terenu gminy Gręboszów, pracownicy RZD Borusowa.

Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek. Podczas konferencji wygłoszono 6 referatów, z których autorami byli pracownicy IUNG-PIB oraz Wójt gminy Gręboszów.

W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:
- historii i głównych kierunków działalności IUNG-PIB;
- wpływu Wspólnej Polityki Rolnej UE na zróżnicowanie możliwości rozwoju produkcji rolniczej w regionach i grupach gospodarstw;
- uwarunkowań rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich gminy Gręboszów;
- roli RZD IUNG-PIB, jako regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie;
- oceny typów gospodarstw na tle warunków siedliskowych i organizacyjno-ekonomicznych;
- możliwości wdrażania praktyk niskoemisyjnych w rolnictwie, w tym w RZD Borusowa na terenie gminy Gręboszów.

Materiały z konferencji zostały opublikowane w formie wydruku (konspektu) prezentacji i przekazane uczestnikom spotkania. link...

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i zacieśnienia współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu a władzami samorządowymi gminy Gręboszów. Stworzyła też możliwość zapoznania uczestników spotkania z problematyką badawczą IUNG-PIB, która częściowo jest prowadzona w RZD Borusowa. Podczas dyskusji zwracano uwagę na rolę RZD w badaniach oraz konieczność uwzględniania w działalności badawczo-wdrożeniowej specyfiki regionalnej rolnictwa woj. małopolskiego. Uczestnicy konferencji podkreślali, że spotkanie było celowe i potrzebne z punktu widzenia kształtowania przyszłej współpracy.

Opracował: dr hab. Jerzy Kopiński (kier. zad. 2.1 PW IUNG-PIB)