Strona główna Zadanie 1.5
Warsztaty naukowe w Gminie Cegłów PDF Drukuj Email

08.04.16 W dniu 6 kwietnia 2016 roku  w Gminie Cegłów (woj. mazowieckie odbyły się warsztaty naukowe nt.  „Badania naukowe jako wsparcie rozwoju obszarów problemowych” zorganizowane w ramach zadania 1.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Współorganizatorem warsztatów była Gmina Cegłów. Głównym celem spotkania było omówienie potencjalnych kierunków wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz powołanie lokalnego Forum Współpracy Gospodarczej w Gminie Cegłów.

Otwarcia warsztatów dokonali: mgr Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.

Witając uczestników warsztatów Wójt przedstawił główne uwarunkowania i priorytety rozwojowe Gminy Cegłów, zwracając uwagę na występowanie szeregu barier i czynników ograniczających rozwój gospodarczy tej jednostki administracyjno-samorządowej. Profesor Stanisław Krasowicz podkreślił rolę i możliwości udziału Instytutu w zakresie wsparcia lokalnych władz samorządowych. Wskazał również, że w sferze zainteresowań naukowych Instytutu są również obszary problemowe, tj. takie na których rozwój rolnictwa napotyka różnego rodzaju ograniczenia, a w związku z tym konieczne jest tam rozwijanie innych, alternatywnych kierunków działalności, dostosowanych do specyfiki danej jednostki administracyjnej.

W warsztatach udział wzięli przedstawicie władz Gminy Cegłów, przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prezes Banku Spółdzielczego w Cegłowie, lokalni przedsiębiorcy, sołtysi, rolnicy oraz przedstawiciele oświaty i lokalnych mediów. Instytut oprócz prof. Stanisława Krasowicza reprezentowali: dr Jan Jadczyszyn – kierownik zadania 1.5, dr Robert Borek oraz mgr Urszula Wójtowicz.

Podczas warsztatów wygłoszono cztery referaty, których tematyka dotyczyła współpracy Instytutu z jednostkami samorządowymi oraz potrzeb rozwoju działalności gospodarczej na obszarach problemowych rolnictwa:
- Program wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy z samorządami,
- Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych w świetle badań i analiz IUNG-PIB,
- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach PROW i RPO,
- Cele i główne zadania lokalnego Forum Współpracy Gospodarczej w Gminie Cegłów.

W części dyskusyjnej warsztatów główne zainteresowanie uczestników koncentrowało się nad sposobem funkcjonowania FWG, możliwościami wsparcia działalności gospodarczej i wykorzystaniem specjalnej strefy ekonomicznej w Gminie Cegłów.

Na zakończenie spotkania mgr Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów, prof. Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB w Puławach oraz mgr Janusz Niedźwiecki – przedstawiciel MODR w Warszawie, Oddział Siedlce podpisali List intencyjny w sprawie powołania w Gminie Cegłów Lokalnego Forum Współpracy Gospodarczej i nawiązania partnerskiej współpracy w zakresie wdrażania działalności gospodarczej.  List intencyjny...