Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 2.3 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 2.3.Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej (zboża, rośliny pastewne i rośliny energetyczne)".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I - 2016 r.:
a) wybranie gospodarstw rolnych do przeprowadzenia oceny możliwości wdrażania integrowanych technologii produkcji oraz utworzenie bazy danych charakteryzujących produkcję rolniczą w różnych rejonach Polski,
b) analiza regionalnego zróżnicowania zachwaszczenia upraw rolniczych,
c) opracowanie i uaktualnienie zaleceń agrotechnicznych i nawozowych do metodyk integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji (IP) wybranych roślin rolniczych.
2) Etap II – 2017 r.:
a) opracowanie kryteriów i wskaźników służących do oceny stopnia realizacji integrowanych technologii produkcji z uwzględnieniem wielkości gospodarstwa rolnego i różnych kierunków produkcji rolniczej,
b) opracowanie i uaktualnienie zaleceń agrotechnicznych i nawozowych do metodyk integrowanej ochrony i Integrowanej Produkcji (IP) wybranych roślin rolniczych.
Analiza przyczyn i skutków zachwaszczenia upraw rolniczych w różnych regionach kraju i grupach gospodarstw rolnych.
3) Etap III – 2018 r.:
a) wspieranie procesów wdrażania Integrowanej Produkcji (IP) oraz ocena stopnia wprowadzania postępu biologicznego i technicznego w gospodarstwach rolnych prowadzących integrowaną technologię produkcji,
b) opracowanie i uaktualnienie zaleceń agrotechnicznych i nawozowych do metodyk integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji (IP) wybranych roślin rolniczych,
c) doskonalenie systemu informacji o regionalnym zachwaszczeniu upraw rolniczych.
4) Etap IV – 2019 r.:
a) ocena skutków zmian ekonomicznych i środowiskowych w gospodarstwach rolnych w wyniku stosowania zasad integrowanych technologii produkcji (zboża, rośliny pastewne) oraz roślin energetycznych, a także wykaz problemów związanych z realizacją tych technologii,
b) opracowanie i uaktualnienie zaleceń agrotechnicznych i nawozowych do metodyk integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji (IP) wybranych roślin rolniczych. Wyznaczenie obszarów o zróżnicowanym zachwaszczeniu upraw rolniczych.
5) Etap V – 2020 r.:
a) upowszechnienie wiedzy dotyczącej integrowanych technologii produkcji wybranych gatunków roślin rolniczych przez opracowanie odpowiednich instrukcji upowszechnieniowych, organizację warsztatów dla służb doradczych i rolników oraz publikację materiałów szkoleniowych i innych opracowań popularnonaukowych,
b) opracowanie i uaktualnienie zaleceń agrotechnicznych i nawozowych do metodyk integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji (IP) wybranych roślin rolniczych,
c) analiza zależności między zachwaszczeniem a uwarunkowaniami organizacyjnoekonomicznymi.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Efektem realizacji zadania będzie ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanych technologii produkcji roślin zbożowych, pastewnych i energetycznych w gospodarstwach rolnych, w zależności od wielkości, kierunku produkcji, rejonu kraju, wyposażenia w sprzęt techniczny, stopnia intensywności prowadzonej produkcji i innych.

Obszerna baza danych o analizowanych gospodarstwach rolnych pozwoli także na ocenę innych wskaźników stosowanych do oceny stopnia realizacji zasad przyjętych dla tego sposobu produkcji roślinnej oraz określi wynikające z tego skutki ekonomiczne
i środowiskowe.

Uzyskane rezultaty będą stanowiły podstawę do sporządzania opinii na temat stanu aktualnego i możliwości wdrażania integrowanych technologii produkcji roślinnej oraz będą bardzo przydatne do oceny realizacji zasad integrowanej ochrony roślin w naszym kraju.
Będą stanowiły także podstawę do innych analiz dotyczących rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce.

Wyniki realizacji zadania będą pomocne w podejmowaniu decyzji w zakresie wprowadzania nowych lub udoskonalonych technologii produkcji ziemiopłodów. Ich odbiorcami będą jednostki doradztwa rolniczego, organizacje rolnicze oraz organy administracji publicznej. Wymiernym efektem realizacji zadania będzie opracowanie i uaktualnienie zaleceń agrotechnicznych i nawozowych do metodyk integrowanej ochrony roślin oraz Integrowanej Produkcji (IP), które zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowej Inspekcji OchronyRoślin i Nasiennictwa.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1541