Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.9 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.9.Opracowanie i doskonalenie metod oraz instrumentów przydatnych do kształtowania wpływu WPR na środowisko przyrodnicze".


Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Analiza wpływu zrealizowanych w latach 2007–2013 instrumentów WPR na środowisko (koszty bezpośrednie, koszty administracyjne, mierzone oraz modelowane skutki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne) oraz antycypacja nowych instrumentów WPR wynikająca z uwzględnienia oczekiwań środowisk ekologicznych oraz implementacji porozumień z WTO.
2) Etap II – 2017 r.:
Konstrukcja oraz integracja z modelem oddziaływania WPR na strukturę przestrzeni rolniczej i środowisko, wielokryterialnej i parametryzowalnej funkcji celu rolnictwa w Polsce z uwzględnieniem kryteriów produkcyjnych, środowiskowych i społecznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.
3) Etap III – 2018 r.:
Ekonometryczna wycena środowiskowych dóbr publicznych oraz kosztów zewnętrznych powiązanych z produkcją rolną (ochrona różnorodności krajobrazu, bioróżnorodności, zanieczyszczenie wód biogenami, degradacja gleb) zgodnie z metodą cen hedonistycznych (wykorzystanie internetowych wyszukiwarek ofert cenowych działek budowlanych na obszarach rolniczych) oraz społecznych dóbr publicznych (bufor dla rynku pracy) zgodnie z metodą kosztu alternatywnego pomocy społecznej (dane GUS dla gmin po-PGRowskich).
4) Etap IV – 2019 r.:
Przedstawienie propozycji racjonalnego wykorzystania subwencji (PROW) i restrykcji (cross-compliance) w modelu oddziaływania WPR na strukturę przestrzeni rolniczej i środowisko ze względu na wielokryterialną funkcję celu rolnictwa w Polsce – propozycja zoptymalizowanej alokacji dopłat (rodzaje i wielkość gospodarstw rolnych, regionalizacja ze względu na intensywność produkcji i stopień uproszczenia krajobrazu) oraz wartości progowych wymogów cross-compliance.
5) Etap V – 2020 r.:
Analiza i uwzględnienie w modelu skutków zmian w popycie globalnym na produkty rolnicze, skutków zmian klimatycznych, transgranicznych efektów zanieczyszczenia środowiska oraz sprzężeń zwrotnych działań WPR z ekonomią globalną i polityką - prognoza przyszłości WPR oraz rolnictwa w Polsce.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Odbiorcami opracowanego w zadaniu systemu wsparcia decyzji w zakresie doskonalenia instrumentów wpływu WPR na środowisko są pracownicy Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. System zapewni większą obiektywność w ocenie instrumentów WPR, krótszy czas przygotowania analiz i uwzględnienie większej liczby interakcji różnych czynników niż tradycyjne oceny eksperckie.

Wyniki tego zadania będą również wykorzystane do wieloaspektowych i kompleksowych ocen prowadzonych w ramach realizacji innych zadań programu.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1503