Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.6 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.6.Ocena wpływu rolnictwa na jakość wód oraz wspieranie działań mających na celu ochronę zasobów wodnych w Polsce".

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
a) ocena jakości wód oraz kierunków zmian, na podstawie wyników analiz wykonywanych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze do 2015 r., przy uwzględnieniu i odniesieniu do wyników Państwowego Monitoringu Wód realizowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska, wraz z identyfikacją wód zagrożonych zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego,
b) pozyskanie informacji, analiza „hotspotów” rolniczych HELCOM Nr 95 oraz Nr 112, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawienia uzasadnienia dla ich usunięcia z listy hotspotów JCP (Baltic Sea Joint Comprehensive Action Programme),
c) analiza wpływu i skuteczności działań realizowanych w ramach WPR 2007–2014 na stan wód. Bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowiska tego urzędu dotyczącego wpływu WPR na stan wód oraz opiniowania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie,
d) przygotowanie analiz i rozwiązań naukowych uzasadniających przyjęcie szczegółowych rozwiązań w opracowanym Programie działań wdrążającym dyrektywę azotanową,
e) przygotowanie zasad praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przez wpływem działalności rolniczej,
f) przygotowanie wkładu odnoszącego się do rolnictwa dla potrzeb raportowania do Komisji Europejskiej dyrektywy azotanowej,
g) stały udział przedstawicieli Instytutu w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach w obszarze ochrony wód przed zanieczyszczeniami i emisjami pochodzenia rolniczego,
h) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących racjonalnej gospodarki nawozowej.
2) Etap II – 2017 r.:
a) ocena jakości wód oraz kierunków zmian, na podstawie wyników obserwacji prowadzonych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze do 2016 r., przy uwzględnieniu i odniesieniu do wyników Państwowego Monitoringu Wód realizowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska, wraz z identyfikacją wód zagrożonych zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego,
b) analiza kierunku zmian zawartości azotu mineralnego w glebach w okresie 2008- 2016. Analiza dostępnych modeli symulujących emisje biogenów z rolnictwa do wód oraz ocena możliwości ich wykorzystania w warunkach polskich,
c) analiza zasadności wprowadzenia ograniczeń czasowych w stosowaniu nawozów na podstawie analizy danych meteorologicznych,
d) bieżąca współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowisk resortu oraz opiniowania nowych rozwiązań prawnych,
e) stały udział przedstawicieli Instytutu w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w obszarze ochrony wód przed zanieczyszczeniami i emisjami pochodzenia rolniczego,
f) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących racjonalnej gospodarki nawozowej.
3) Etap III – 2018 r.:
a) ocena jakości wód oraz trendów zmian, na podstawie wyników obserwacji prowadzonych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze do 2017 r., przy uwzględnieniu i odniesieniu do wyników Państwowego Monitoringu Wód realizowanego przez Inspekcje Ochrony Środowiska, wraz z identyfikacją wód zagrożonych zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego,
b) analiza kierunku zmian zawartości azotu mineralnego w glebach w okresie 2008-2017,
c) modelowe przedstawienie emisji azotu i fosforu z rolnictwa, wskazanie obszarów ryzyka i identyfikacja działań mitygujących,
d) analiza i ocena wpływu działalności rolniczej i jej oddziaływań na stan zasobów wodnych i ekosystemów od nich zależnych z wykorzystaniem dostępnych danych satelitarnych oraz wyników modelowania emisji azotu i fosforu z rolnictwa do wód,
e) przegląd lub ewentualna analiza Programu działań wynikającego z realizacji dyrektywy azotanowej,
f) udział w opracowaniu działań wynikających z ramowej dyrektywy wodnej wraz z przygotowaniem analiz naukowych uzasadniających przyjęcie szczegółowych rozwiązań lub działań,
g) współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, w zakresie obowiązujących przepisów prawnych,
h) udział przedstawicieli Instytutu w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w obszarze ochrony wód przed zanieczyszczeniem i emisją pochodzenia rolniczego. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących racjonalnej gospodarki nawozowej.
4) Etap IV – 2019 r.:
a) ocena jakości wód oraz trendów zmian, na podstawie wyników monitorowania wód prowadzonego przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze do 2018 r., przy względnieniu i odniesieniu do wyników Państwowego Monitoringu Wód realizowanego przez Inspekcje Ochrony Środowiska, wraz z identyfikacją wód zagrożonych zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego,
b) analiza kierunków zmian zawartości azotu mineralnego w glebach w okresie 2008–2018,
c) udział w opracowaniu programów działań wynikających z ramowej dyrektywy wodnej wraz z przygotowaniem analiz naukowych uzasadniających przyjęcie szczegółowych rozwiązań i działań w warunkach polskich,
d) współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym dotyczących analizy potrzeby wprowadzenia nowych czy też zmiany obowiązujących przepisów,
e) udział przedstawicieli Instytutu w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w obszarze ochrony wód przed zanieczyszczeniami i emisjami pochodzenia rolniczego,
f) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących racjonalnej gospodarki nawozowej.
5) Etap V – 2020 r.:
a) ocena jakości wód oraz trendów zmian, na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze do 2019 r., przy uwzględnieniu i odniesieniu do wyników Państwowego Monitoringu Wód realizowanego przez inspekcje ochrony środowiska, wraz z identyfikacją wód zagrożonych zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego,
b) analiza trendu zmian zawartości azotu mineralnego w glebach w latach 2008–2019,
c) ocena wpływu i skuteczności działań podejmowanych w ramach WPR 2014–2020 na stan wód,
d) przygotowanie wkładu odnoszącego się dla potrzeb raportowania do Komisji Europejskiej dyrektywy azotanowej,
e) współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opiniowania, tworzenia dokumentów, stanowiska Ministerstwa, urzędów centralnych, w tym dotyczących analizy potrzeby wprowadzenia nowych czy też zmiany obowiązujących przepisów,
f) udział przedstawicieli Instytutu w pracach krajowych i międzynarodowych gremiów w obszarze ochrony wód przed zanieczyszczeniami i emisjami pochodzenia rolniczego,
g) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących racjonalnej gospodarki nawozowej.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wyniki prac zostaną wykorzystane w procesie weryfikacji obszarów ryzyka wynikającego z emisji fosforu, a także w celu identyfikacji miejsc presji działalności rolniczej i jej oddziaływania na stan zasobów wodnych (wymagania wynikające z ramowej dyrektywy wodnej).

Wskazane zostaną zasady gospodarki nawozowej przyjaznej dla środowiska, które będą wykorzystane przy opracowaniu wymagań określonych w ramowej dyrektywie wodnej oraz obszarach zagrożonych zanieczyszczeniem fosforem.

Wyniki prac uzyskane w związku z realizacją zadania znajdą zastosowanie w rolnictwie dzięki prowadzonym szkoleniom, działaniom informacyjnym i promocyjnym. Odbiorcami wyników prac zadania będą organy administracji publicznej, w tym w szczególności Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Środowiska oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1825