Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.5 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.5.Ocena możliwości i kierunków wykorzystania środowiska rolniczego Polski z uwzględnieniem koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, specyfiki obszarów problemowych oraz kierunków rozwoju infrastruktury”.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Analiza przestrzennych baz danych o środowisku dla potrzeb wyznaczenia obszarów o wysokich walorach przyrodniczych w Polsce HNV). Aktualizacja metodyki i wyznaczenie obszarów HNV z uwzględnieniem jakości środowiska glebowego.
2) Etap II – 2017 r.:
Ocena warunków środowiskowych i gospodarczo-przestrzennych na potrzeby rozwoju produkcji rolniczej w Polsce, z uwzględnieniem gleb bogatych w węgiel organiczny, obszarów o wysokich walorach przyrodniczych HNV oraz procesów degradacji gleb.
3) Etap III – 2018 r.:
Ocena możliwości oddziaływania planów przestrzennego zagospodarowania oraz instrumentów natury finansowej i technicznej na rozwój alternatywnych kierunków działalności gospodarczej i usługowej na obszarach wiejskich.
4) Etap IV – 2019 r.:
Analiza i klasyfikacja komponentów środowiskowych, infrastrukturalnych i społecznych dla potrzeb wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
5) Etap V – 2020 r.:
Opracowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w połączeniu z planowaniem przestrzennym i uwzględnieniem regionalnego zróżnicowania warunków środowiskowych, infrastrukturalnych, specyfiki obszarów problemowych.
Upowszechnianie wyników tych prac.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Na podstawie wyników badań i prac studialnych zostanie wypracowana propozycja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem regionalnego zróżnicowania warunków środowiskowych, infrastrukturalnych, specyfiki obszarów problemowych oraz uwarunkowań rozwoju działalności alternatywnej.

Wyniki prac realizowanych w ramach zadania będą pomocne w opracowaniu i realizacji polityki rolnej z Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski oraz PROW, a także polityki spójności wdrażanej w skali regionalnej m.in. w celu ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wyniki realizacji zadania będą mogły być wykorzystane również w poszczególnych regionach w Polsce do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, planów przestrzennego zagospodarowania, rozwoju inwestycji alternatywnych na obszarach wiejskich jak również przyczynią się do zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiskowych, ludzkich i infrastrukturalnych na obszarach wiejskich.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Liczba odwiedzin :1666