Strona główna Zadania

Najbliższe wydarzenia

Reklama
Reklama
Zadanie 1.1 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.1.Ocena zmian w gospodarowaniu ziemią, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, organizacyjno-ekonomicznych i procesów urbanizacyjnych oraz wskazanie działań prowadzących do racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:
Harmonizacja dostępnych danych i oszacowanie zmian użytkowania gruntów rolnych na przestrzeni ostatnich 50 lat wraz z oceną skali utraty gleb wysokiej jakości oraz gleb organicznych, a także skutków przeznaczania gruntów rolnych do produkcji na cele energetyczne.
2) Etap II – 2017 r.:
Ocena czynników mających wpływ na zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych i skutków zaobserwowanych zmian użytkowania dla funkcji obszarów wiejskich na poziomie kraju i obszarów testowych oraz prognoza zmian użytkowania.
Ustanowienie systemu monitorowania zmian w użytkowaniu gruntów rolnych.
3) Etap III – 2018 r.:
Opracowanie metod i wskaźników do oceny różnorodnych funkcji gruntów rolnych oraz waloryzacja funkcji różnorodności krajobrazu, bioróżnorodności gleb oraz funkcji kulturowej. Opracowanie schematu monitorowania ubytku powierzchni gruntów rolnych.
4) Etap IV – 2019 r.:
Opracowanie wskaźników i narzędzi do zrównoważonego planowania przestrzennego uwzględniających jakość i funkcje gleb, dostępność danych oraz koszty analiz i możliwości technologiczne.
5) Etap V – 2020 r.:
Opracowanie wytycznych zawierających propozycje instrumentów ochrony gleb, metod kompensacji utraty gleb, adaptacji skutecznych rozwiązań europejskich do warunków Polski oraz metod oceny wpływu planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji na funkcje gruntów.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Odbiorcami wyników badań będą organy administracji publicznej odpowiedzialne za wdrażanie programów ochrony gleb. Rozpoznanie obszarów zagrożonych niekorzystnymi zmianami w zasobach gruntów rolnych pozwoli na skoncentrowanie działań w tych regionach oraz racjonalne i skuteczne wykorzystanie środków finansowych.

Podmioty odpowiedzialne za przepisy prawne i instrumenty WPR dotyczące gospodarki glebami (przekształcanie na cele nierolne, ochrona trwałych użytków zielonych) uzyskają informacje na temat skuteczności obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Określenie skali odłogowania będzie informacją pomocną przy ocenie skutków mechanizmów WPR a ocena zmian we właściwościach gleb organicznych pomoże wskazać w jakim zakresie jest konieczna ochrona tego rodzaju gleb.

Odbiorcami wyników będą także organy administracji publicznej odpowiedzialne za przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, które będą mogły korzystać ze wskaźników i narzędzi umożliwiających uwzględnienie jakości gleb w procesie planowania i dostosowania do możliwości technologicznych i dostępności danych. Narzędzia te mogą być również przydatne do dokonywania pełniejszych ocen oddziaływania planów zagospodarowania przestrzennego i poszczególnych inwestycji na środowisko.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 11.01.16
Liczba odwiedzin :1491